Redkolegijų politika

Temos ir problematika

Leidinys priskiriamas humanitarinių mokslų sričiai, istorijos krypčiai. Žurnalas telkia mokslininkus, atliekančius įvairių Lietuvos istorijos laikotarpių, kaimyninių šalių istorijos, istorijos didaktikos fundamentinius ir taikomuosius tyrimus, galinčius daryti poveikį Lietuvos istorijos politikai, skatina juos publikuoti savo rezultatus bei skleisti juos Lietuvoje ir užsienyje.

 

Žurnalo sekcijos

Pradžios puslapiai

Checked Priimamos paraiškos Checked Indeksuojama Unchecked Recenzuojama

Straipsniai

Checked Priimamos paraiškos Checked Indeksuojama Checked Recenzuojama

Mokslo šaltiniai

Checked Priimamos paraiškos Checked Indeksuojama Checked Recenzuojama

Recenzijos

Checked Priimamos paraiškos Checked Indeksuojama Checked Recenzuojama

Kronika

Checked Priimamos paraiškos Checked Indeksuojama Unchecked Recenzuojama

Pabaigos puslapiai

Checked Priimamos paraiškos Checked Indeksuojama Unchecked Recenzuojama
 

Recenzavimas

Visi žurnalo Istorija straipsniai recenzuojami. Recenzuoja du ekspertai. Recenzavimas anoniminis, standartizuota recenzija. Kiekvienas pateiktas rankraštis, grąžinamas taisyti, jeigu neatitinka žurnalo keliamų reikalavimų. Jei reikalavimus atitinka – rankraštis pateikiamas dviem nepriklausomiems recenzentams. Recenzentai skiriami konfidencialiai ir atlieka išsamų abipusį anoniminį recenzavimą (angl. double blind review). Jei recenzentų nuomonės išsiskiria (vieno – teigiama, kito – neigiama), skiriamas trečias recenzentas. Recenzentams įvertinus rankraštį, autoriui pranešama apie rankraščio tinkamumą/netinkamumą arba prašoma rankraštį pakoreguoti pagal pateikiamas pastabas. Autorius turi pakoreguoti straipsnį pagal recenzentų pastabas ir parengti atsakymą raštu apie atliktus pataisymus. Jeigu su pastabomis nesutinkama, būtina argumentuotai paaiškinti kodėl.

Žurnalas vadovaujasi Committee on Publication Ethics (COPE) Elgesio kodekso ir gerosios praktikos gairių žurnalų redaktoriams (2011) bei Elgesio kodekso žurnalų leidėjams (2011) rekomendacijomis.

Recenzentų etika

Recenzentai užtikrina, kad:

  • recenzija parengta profesionaliai, objektyviai ir per recenzavimui skirtą laiką;
  • užtikrina konfidencialumą;
  • deklaruoja esamus ar galimus interesų konfliktus;
  • recenzija korektiška;
  • informuoja redaktorių, jei įtaria straipsnio autoriaus nusižengimą etikai.

Redaktorių etika

Žurnalo redaktoriai užtikrina, kad:

  • sprendimai priimami objektyviai, nešališkai, sąžiningai, remiantis teikiamo straipsnio vertingumu ir tinkamumu žurnalui;
  • recenzavimas ir recenzentų tapatybė yra konfidenciali;
  • laikomasi nustatytų taisyklių ir reikalavimų redaktorių kolegijos nariams, straipsnių autoriams ir recenzentams;
  • kiekvieno numerio išleidimas vyksta laiku ir nustatytu žurnalo periodiškumu.

 

Publikavimo tvarkaraštis

Per metus išleidžiami 4 žurnalo tomai. Kiekvienas – 16 spaudos lankų apimties. Straipsniai yra spaudinami lietuvių ir anglų kalbomis. Žurnalo autoriams netaikomi jokie straipsnių pateikimo ar publikavimo mokesčiai.

 

Atviroji prieiga

Creative Commons License


Žurnale skelbiama medžiaga vadovaujantis Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. Žurnalas licencijuojamas naudojant CC_BY_SA licenciją, kuri leidžia kitiems platinti, keisti ir kurti naujus kūrinius net ir komerciniais tikslais, nurodant pradinio kūrinio autorius. Naujam kūriniui turi būti nurodyta tokia pat licencija kaip ir originaliame kūrinyje. Žurnalas atviroje prieigoje pateikiamas vadovaujantis Lietuvos edukologijos universiteto senato 2014 m. vasario 19 d. nutarimu Nr. 291 patvirtintais „Lietuvos edukologijos universiteto mokslo, studijų ir kitos informacijos atvirosios prieigos politikos metmenimis“.