Straipsnių pateikimas

Straipsnių pateikimas internetu

Jau esate prisiregistravęs žurnale Istorija?
Prisijungti

Neturite vartotojo vardo ir slaptažodžio?
Registruotis

Tam kad pateikti straipsnius į OJS, registracija ir prisijungimas yra būtini.

 

Nurodymai autoriams

Autorių etika

Autoriai turi garantuoti, prisiimant atsakomybę, kad:

  • teikiamas straipsnis yra jų originalus darbas, nepažeidžia intelektinės nuosavybės ir kitų žmonių teisių;
  • teikiamas straipsnis nėra plagiatas ar savęs plagiatas, taip pat šaltinių sąraše nevyrauja savi straipsniai;
  • visi autoriai yra įvardinti ir visi sutinka su nurodytu autorystės eiliškumu;
  • tuo pačiu metu teikiamas straipsnis nėra įteiktas kitiems žurnalams;
  • straipsnyje citavimas yra korektiškas, paminėti kitų autorių darbai ir išvados, susiję su nagrinėjama problema. Taip pat nenurodomi šaltiniai, kurie nėra minimi tekste, vengiama savicitavimo.
  • deklaruoti visi tyrimo finansavimo ir paramos šaltiniai;
  • neskelbiami tų pačių tyrimų rezultatai, juos išplečiant, nežymiai papildant ir perteikiant kitais sakiniais.

Skelbiamas straipsnis turi atitikti mokslinės publikacijos standartą. Straipsnio pradžioje nurodomas straipsnio pavadinimas, visas autoriaus vardas ir pavardė, dedama iki 600 spaudos ženklų anotacija ir 3–6 esminių žodžių sąrašas lietuvių ir anglų kalbomis. Anotacijoje turi būti nusakyta tyrimo tema, klausimas ar problema, metodai, įvardijami tyrimo rezultatai, jų mokslinė ir/ar praktinė reikšmė. Straipsnio pabaigoje pateikiama išsami ir aiški (iki 1 600 spaudos ženklų) santrauka. Joje išdėstomi esminiai straipsnio teiginiai: tyrimo problema, kontekstas, objektas, tyrimo tikslas, metodai, prieitos išvados. Santrauka turi būti anglų kalba, jei straipsnis anglų kalba, – santrauka – lietuvių kalba. Straipsnis skirstomas į skyrius. Įvadiniame skyriuje formuluojamas tyrimų tikslas, apibrėžiamas objektas, nurodomi tyrimo metodai ir nagrinėjamos problemos ištyrimo laipsnis bei naujumas, apžvelgiama temos istoriografija. Straipsnio pabaigoje pateikiamos išvados pagal įvade iškeltus tyrimo klausimus.

Prie kiekvieno straipsnio pridedama trumpa informacija apie autorių (-ę). Joje nurodoma institucija, adresas, el. paštas lietuvių ir anglų kalbomis. Informacija turi būti pateikiama pagal autorių eiliškumą ir atskirai apie kiekvieną autorių.

Straipsnyje panaudoti šaltiniai ir literatūra pateikiami straipsnio pabaigoje pagal bibliografinių nuorodų standartus (ISO 690: 2010 (E) Numeric Method). Straipsnio apimtis – 1 autorinis lankas (apie 40 000 spaudos ženklų). Tekstas turi būti surinktas Microsoft Word for Windows teksto redaktoriumi. Raidynas – Times New Roman, šrifto dydis – 12 taškų (12 pt), antraštės – 16 taškų (16 pt), išspausdintas 1,5 eilutės intervalu (Line spacing – 1,5 lines), paliekant tokio dydžio paraštes: kairėje – 2,5 cm, dešinėje – 1,5 cm, viršuje – 2 cm, apačioje – 2,5 cm.

1. Bendrieji straipsnio struktūros reikalavimai:

•Autoriaus vardas, pavardė;

• Straipsnio pavadinimas;

• Straipsnio anotacija lietuvių ir anglų kalbomis (iki 600 spaudos ženklų) ir esminiai žodžiai (iki 6);

• Straipsnio turinys;

• Išvados;

• Šaltinių ir literatūros sąrašas;

• Santrauka užsienio kalba, jei straipsnis anglų kalba, – santrauka – lietuvių kalba;

• Kiekvieno straipsnio metrikoje nurodoma straipsnio įteikimo redakcijai data ir galutinio parengimo publikuoti data;

• Trumpa informacija apie autorių (nurodoma institucija, adresas, el. paštas lietuvių ir anglų kalbomis).

2. Bibliografiniai šaltinių ir literatūros pateikimo reikalavimai:

Straipsnio pabaigoje pateikiamas abėcėlinis cituojamos literatūros ir šaltinių publikacijų sąrašas pagal autorius ar pirmąjį publikacijos pavadinimo žodį. Pirma pateikiamas šaltinių sąrašas, po jo – literatūra.

Pateikiant nepublikuotų šaltinių sąrašą reikia nurodyti dokumento saugojimo vietą (archyvo pavadinimą), fondo pavadinimą ir numerį, apyrašo bei bylos numerį. Papildomai nurodyti naudotų lapų numerių ir dokumentų pavadinimų nereikia.

Šaltinių sąrašo pavyzdys:

Lietuvos centrinis valstybės archyvas. Šaulių Sąjunga F. 561, ap. 2, b. 2, 25, 856.

Kauno apskrities archyvas. Socialinės apsaugos skyrius. F.-59, ap. 4, b. 67, 91.

Pateikiant literatūros sąrašą nurodoma autoriaus pavardė, vardas, publikacijos pavadinimas, knygos (ar žurnalo) pavadinimas, tomas (ar numeris), leidimo vieta, leidykla, leidimo metai, puslapiai. Knygos ar žurnalo pavadinimas rašomas pasvirusiu šriftu. Žurnalams leidimo vietos ir leidyklos nurodyti nereikia.

Nuorodos yra įterpiamos reikiamoje vietoje tekste, puslapio apačioje (footnote), nuorodų numeracija tęstinė.

Knygos aprašo schema:

AUTORIAUS PAVARDĖ, vardas. Antraštė. Laida. Leidimo vieta: leidykla, metai, puslapiai.

Pavyzdžiai:

KARVELIS, Deimantas. Iš Radvilų giminės istorijos: Biržų kunigaikštystė ir jos visuomenė 1547–1655 metais. Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2015. 612 p.

SMAGURAUSKAS, Stasys; POVILAITIS, Gintautas; MARTINKĖNAS, Algimantas. Vokiečių kalbos tarties pratybos: balsiai ir dvibalsiai. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto l-kla, 1997. 111 p.

Kryžiaus karų epocha Baltijos regiono tautų istorinėje sąmonėje: mokslinių straipsnių rinkinys. Sudarė R. R. Trimonienė, R. Jurgaitis. Šiauliai: Saulės delta, 2007. 328 p.

ŠERMUKŠNYTĖ, Rūta. Istorija, muziejus ir didaktinė perteikimo problema: mokymo metodinė priemonė. Vilnius: Vilniaus universiteto l-kla, 2008. 63 p.

VEILENTIENĖ, Audronė. Impact of the Seimas of the republic of Lthuania of Foreign Policy during the Period from 1920 to: summary of doctoral dissertation. Vilnius: Vilniaus universiteto l-kla, 2010. 53 p.

SABALIAUSKAS, Algirdas. Žodžiai atgyja: pasakojimas apie lietuviško žodžio tyrėjus. 3-asis papild. ir patais. leid. Vilnius: Gimtasis žodis, 2000. 221 p.

Straipsnio (dokumento dalies) aprašo schema:

STRAIPSNIO AUTORIAUS PAVARDĖ, vardas. Straipsnio antraštė. Šaltinio antraštė. Laida. Skelbimo vieta, metai, vieta šaltinyje.

Pavyzdžiai:

RAGAUSKIENĖ, Raimonda. Rusėniška XV a. pab. – XVI a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės moterų – valdovių ir didikių – korespondencija. Istorija, 2009, t. 76, Nr. 4, p. 18–29.

VIJEIKYTĖ, Alma. Išstumtieji renkasi Lazdynuose. Dialogas, 2003, balandžio 4, Nr. 14, p. 5.

Kada bus įsteigtas Vilniuje Lietuvos konsulatas. Aidas, 1939, kovo 4, Nr. 27, p. 6.

SALATKIENĖ, Birutė. Kryžiaus karų epochos įvaizdis Lietuvos muziejų ekspozicijose. Iš: Kryžiaus karų epocha Baltijos regiono tautų istorinėje sąmonėje: mokslinių straipsnių rinkinys. Sudarė R. R. Trimonienė, R. Jurgaitis. Šiauliai: Saulės delta, 2007, p. 263–277.

VAREIKIS, Egidijus. „Biological solution“: legal formalism and the case of Aleksandras Lileikis in Lithuania (1994–2000). Humanitāro zinātņu vēstnesis. Daugavpils, 2004, No. 5, p. 74–81.

Elektroninio dokumento aprašo schema:

AUTORIAUS PAVARDĖ, vardas. Antraštė [laikmenos rūšis]. Laida. Skelbimo vieta: leidėjas, metai [nuorodos sudarymo data]. Įsigijimo sąlygos ir prieiga.

Pavyzdžiai:

KUKLYS, Vytautas; BLAUZDYS, Vincentas. Kūno kultūros teorijos ir metodikos terminai bei sąvokos [interaktyvus]. Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas, 2000 [žiūrėta 2003 04 04]. Prieiga per internetą: <http://senoji,vpu.lt/bibl/elvpu/003/Kuklys.pdf>.

Lietuva iki Mindaugo [CD-ROM]. Vilnius: Elektroninės leidybos namai, 1999.

GIRDZIJAUSKAS, Juozapas. Ankstyvasis periodas (iki XIX a. pabaigos). Iš: Klasikinė lietuvių literatūra: antologija [interaktyvus]. Vilnius: Mokslininkų sąjungos institutas, 2002 [žiūrėta 2002 04 26]. Prieiga per internetą: <http://anthology.lms.lt/lindex.html>. 

DAGIENĖ, Valentina. Informatikos, kaip mokyklinės disciplinos, formavimosi metodologiniai aspektai. Informacijos mokslai

[interaktyvus]. 2001, [Nr.] 17 [žiūrėta 2003 04 03]. Prieiga per internetą: <http://www.leidykla.vu.lt/inetleid/inf-mok/17/str4.hml>.

Archyvinio dokumento aprašo schema:

Data, dokumento pobūdis (laiškas, pro memoria, ataskaita, aktas), siuntėjas, adresatas. ARCHYVO PAVADINIMAS, fondas, aprašas, byla, lapas.

Pavyzdžiai:

1745 08 18 Magdalenos Kulčickos skundas prieš Kauno pavieto vėliavininkaitį Mykolą Skorulskį, Lietuvos Brastos pavieto vaiskį Joną Bielskį, 1745 m. Vilniaus pavieto pilies teismo knyga. Lietuvos valstybės istorijos archyvas (toliau – LVIA), SA, b. 4758, l. 768–768v.

1773 r. Regestr całej psiarni Karola Stanisława Radziwiłła, Panie Kochanku. Archiwum Glówne Akt Dawnych w Warszawie (toliau – AGAD), AR, dz. XI, nr 170, s. 148

1939 09 11 URM įsakymas Nr. 338. Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), f. 383, ap. 2, b. 596, l. 170.

3. Iliustracijų pateikimo reikalavimai:

Lentelės numeruojamos arabiškais skaitmenimis. Lentelių numeris ir pavadinimas rašomas viršuje prie kairės teksto paraštės naujoje pastraipoje, pavyzdžiui:

4 lentelė. Gyventojų pasiskirstymas miestuose, miesteliuose ir kaimuose pagal tautybes

Tautybė

Miestuose

Miesteliuose

Kaimuose

Lietuviai

172 803

111 374

1 417 686

Žydai

97 618

48 087

8 038

Lenkai

8 883

2 596

54 120

Rusai

7 458

1 623

41 379

Vokiečiai

10 132

2 104

16 995

Latviai

1 594

732

12 557

Baltarusiai

430

184

3 807

Kiti

322

351

919

Svetimšaliai

3694

598

2887


Sudaryta pagal Lietuvos gyventojai: pirmojo 1923 m. rugsėjo 17 d. visuotinio gyventojų surašymo duomenys. Kaunas: Lietuvos Respublikos centrinis statistikos biuras, 1923, p. XXXVII.

Schemos, diagramos, paveikslai, nuotraukos ir kitos iliustracijos numeruojamos arabiškais skaitmenimis. Numeris ir pavadinimas rašomas apačioje po schemų, diagramų, nuotraukų ir kitų iliustracijų, dešinėje teksto paraštėje, pavyzdžiui:

8 il. 1568 m. Matiaso Ziunto (Mathias Zündt) Gardino panoramos raižinio fragmentas, kuriame pavaizduotas sarginis šuo mišrūnas

 

Autorių teisės

Autorių teisės apibrėžtis Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme.

 

Asmens duomenų apsaugos deklaracija

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.